Primary Care ตรวจสุขภาพเบื้องต้น กับ Boston Health Polyclinic

PCU คือ หนึ่งในหน่วยงานของ Boston Health Polyclinic ที่เน้นการดูแลแบบองค์รวมและดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพชีวิตที่ดี ทีมผู้เชี่ยวชาญของคลินิกประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว นักกายภาพบำบัด และแพทย์แผนจีน พร้อมดูแลผู้เข้ารับบริการ รับฟังอาการเจ็บป่วยของความกังวลต่อความเจ็บปวดต่าง ๆ เพื่อเป็นที่ปรึกษาทางการแพทย์และประสานงานเพื่อส่งต่อไปยังแพทย์เฉพาะทางหรือบริการสุขภาพตามความเหมาะสม ทำให้ผู้เข้ารับบริการวางใจได้ว่าได้รับการดูแลที่ดีที่สุดจากคลินิกใกล้บ้าน

รู้จักกับ Primary Care คืออะไร?

Primary Care หรือ หน่วยบริการปฐมภูมิ คือ บริการด้านสุขภาพที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุด ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุด ผู้คนมักนึกถึงเป็นอันดับแรกเมื่อมีอาการเจ็บป่วย หรือมีความกังวลใจทั้งทางร่างกายหรือจิตใจ Boston Health Polyclinic จะดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยมองผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง พร้อมมอบการรักษาตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม จนถึงระยะหลังจากการเจ็บป่วยในห้องการรักษาที่เป็นส่วนตัว ทำให้ผู้เข้ารับบริการได้รับการรักษาและคำแนะนำที่ดีที่สุด เสมือนมีหมอครอบครัวคอยให้คำแนะนำ

primary care-หน่วยบริการปฐมภูมิ
หน่วยบริการปฐมภูมิ ใกล้ฉัน-เชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Ploy

ดร. พลอย

Licensed Doctor

เลือกดริปวิตามินกับ Boston Health ดีอย่างไร

บุคลากรในระบบ Primary Care ที่ปฏิบัติการณ์ในคลินิกหรือโรงพยาบาลปฐมภูมิ คือผู้ที่สามารถให้การวินิจฉัยและดูแลรักษาตั้งแต่ระยะแรกเริ่มของความเจ็บป่วย ไปจนถึงภายหลังการเจ็บป่วย หรือให้การดูแลและติดตามผลการรักษาในกรณีที่เป็นโรคเรื้อรัง ประกอบด้วย

 • แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
 • พยาบาล
 • ทีมสหวิชาชีพ เช่น ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา เป็นต้น

ที่ Boston health นอกจากจะมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถดูแล ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว เรายังมีการประยุกต์ความรู้ด้านการแพทย์ และมองภาพรวมในระดับครอบครัวและชุมชน ทำให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้ป่วย ส่งผลให้เราเป็นทีมที่สามารถให้การรักษาได้อย่างตรงจุด

การบริการด้านสุขภาพรอบด้านจาก Boston Health

Boston Health Polyclinic ยึดหลักบริการแบบ Primary Care โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางความใส่ใจ ให้การตรวจประเมินและการรักษาที่ครบครันทุกขั้นตอนการดูแลสุขภาพ โดยมีการบริการสุขภาพดังนี้

 • ให้การตรวจประเมินอย่างละเอียดก่อนทำการวินิจฉัย ในห้องการรักษาที่เป็นส่วนตัว
 • ดูแลรักษาอาการ โดยผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษา และการดูแลส่งเสริมสุขภาพ
 • ให้บริการเจาะเลือดเก็บสิ่งส่งตรวจอื่น ๆ เช่น น้ำลาย ปัสสาวะ อุจจาระ แปลผลด้วยอุปกรณที่ได้มาตรฐานพร้อมแพทย์ให้คำแนะนำหลังการส่งตรวจ
 • ให้การดูแลและติดตามผลอย่างต่อเนื่องในกรณีที่เป็นโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรัง เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
 • มีระบบการปรึกษาและประสานงานเพื่อส่งต่อไปยังแพทย์เฉพาะทางหรือบริการสุขภาพตามความเหมาะสม เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยทางคลินิกมีแพทย์ทางเลือกคือ แพทย์แผนจีน และนักกายภาพบำบัด หากมีการปรึกษาและมีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้เขารับบริการ สามารถรับการรักษาที่คลินิกได้อย่างครบวงจร

ใครเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Primary Care

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป หรือ Primary Doctor คือผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้การวินิจฉัยตั้งแต่ระยะแรกเริ่มของความเจ็บป่วย ซึ่งจะช่วยระบุโรคและประเมินความเสี่ยง ทำให้สามารถดูแลรักษาได้ทันท่วงทีและทำให้หาแนวทางป้องกันการเจ็บป่วยที่เหมาะสมได้

ในกรณีที่มีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรัง การพบแพทย์ครอบครัวที่คลินิกใกล้บ้านอย่าง Boston Health Polyclinic อย่างสม่ำเสมอก็มีประโยชน์ในการช่วยติดตามและควบคุมอาการให้คงที่ ลดโอกาสในการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล และช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน

บริการสุขภาพปฐมภูมิ ก้าวแรกของสุขภาพที่ดี กับ Boston Health

Boston Health Polyclinic คลินิกใกล้คุณที่ช่วยลดขั้นตอนในการเข้ารับการบริการด้านสุขภาพอาจต้องเจอ การเข้ารับการบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวของเราได้รวบรวมประวัติและข้อมูลสุขภาพในเชิงลึก ลดความเสี่ยงที่ทำให้ข้อมูลขาดหายหรือตกหล่นจากการซักประวัติหรือสอบถามอาการหลายๆครั้ง ทำให้สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น และวางแผนแนวทางการรักษาแบบองค์รวมโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางอย่างเหมาะสมและทันท่วงที และยังช่วยให้ผู้เข้ารับบริการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม

โรงพยาบาลปฐมภูมิ คือ-primary care

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Primary Care

การบริการปฐมภูมิ หรือ Primary Care (PCU) คือการบริการด้านสุขภาพที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ส่วนการบริการสาธารณสุขมูลฐาน หรือ Primary Health care การบริการสาธารณสุขเบื้องต้นที่ดําเนินการโดยประชาชนหรือคนในชุมชน ผู้ให้บริการหลักที่เราอาจจะรู้จักกันคือ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทำให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขมากขึ้น

PCU คือ หน่วยบริการปฐมภูมิ หรือ Primary Care Unit เป็นการจัดสรรพื้นที่ให้มีบุคคล และระบบงาน เพื่อจัดให้มีการบริการที่มีสัดส่วนและถูกต้อง โดยอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด เพื่อให้สามารถส่งเสริม และดูแลสุขภาพ ตั้งแต่ก่อนป่วย ไปจนถึงดูแลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยได้อย่างทั่วถึง ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน

คลินิกของเราตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ โดยเปรียบเสมือนศูนย์การแพทย์ขนาดย่อมที่ให้บริการการรักษาครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการ โดยแพทย์ที่ทางคลินิกเลือกมานั้นจะเป็นผู้เชี่ยวชาญและสามารถให้การรักษาที่มีคุณภาพต่อผู้มารับบริการด้านสุขภาพ ทางคลินิกมีขั้นตอนในการให้บริการอย่างเหมาะสมดังนี้

 • ซักประวัติและสอบถามข้อมูลที่จำเป็น และให้การตรวจประเมินอย่างละเอียดก่อนทำการวินิจฉัย ในห้องการรักษาที่เป็นส่วนตัว
 • ดูแลรักษาอาการโดยการใช้ยา โดยผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษา และการดูแลส่งเสริมสุขภาพ
 • ให้บริการตรวจและดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน เช่น ตรวจคัดกรองมะเร็งหรืออาการสมองเสื่อม ให้การฉีดวัคซีนพร้อมให้คำปรึกษา ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตรวจสุขภาพหัวใจ
 • ในกรณีที่ผู้เข้ารับบริการต้องการการดูแลด้วยการรักษาทางเลือกทางคลินิกยังมีแพทย์ทางเลือกที่ให้การรักษาตามอาการอย่างเหมาะสม ได้แก่
  • แพทย์แผนจีน ที่ให้การรักษาด้วยการฝังเข็ม การครอบแก้ว นวดทุยหนาหรือนวดแผนจีน (Tuina) เป็นต้น
  • นักกายภาพบำบัด ที่ให้การรักษาโดยใช้เทคนิคการรักษาทางกายภาพบำบัด เช่น การขยับ ดัด ดึงข้อต่อหรือกระดูกสันหลัง (Mobilization) การใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด และการออกกำลังกายด้วยท่าบริหารที่เฉพาะและเหมาะกับแต่ละบุคคล
 • ให้การดูแลและติดตามผลอย่างต่อเนื่องในกรณีที่เป็นโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรัง

ระบบสุขภาพ Primary care เหมาะกับคนทุกเพศ ทุกวัยที่อยากเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ ไม่ว่าเหตุผลด้วยอาการเจ็บป่วยหรือมีความกังวลเกี่ยวกับร่างกายหรือจิตใจ สามารถเข้ารับบริการสุขภาพปฐมภูมิได้ที่ Boston Health Polyclinic โดยทางคลินิกมีบริการโทรให้คำปรึกษาโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวผู้เชี่ยวชาญ ในกรณีที่ผู้เข้ารับบริการไม่สามารถเข้ามารับบริการที่คลินิกเองได้ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือทำนัดหมายได้ทางเบอร์โทร 052-082-888 และทางคลินิกยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านทางเว็บไซต์และแฟนเพจอยู่เสมออีกด้วย